Biblioteca "Onisifor Ghibu", colecţiile bibliotecii, Ion Ciocanu, Limba română, Revista Bibliografica

Ion Ciocanu – 75 de ani de la naștere

Ion Ciocanu s-a născut la 18 ianuarie 1940 în satul Tabani, județul Hotin.
Critic literar, lingvist, poet, prozator, publicist cunoscut și recunoscut mai ales pentru atitudinea sa intransigentă față de politica de deznaționalizare a românilor basarabeni și de subminare a limbii române în Republica Moldova.
Este autorul unor impresionante volume de critică și teorie literară: Caractere și conflicte, Chișinău (1968), Articole și cronici literare, Chișinău (1969), Itinerar critic, Chișinău (1973), Unele probleme de estetică, Chișinău (1973), Dialog continuu, Chișinău (1977), Podurile vieții și ale creației, Chișinău (1978), Clipa de grație, Chișinău (1980), Pașii lui Vladimir Curbet, Chișinău (1982), Permanențe, Chișinău (1983), Argumentul de rigoare, Chișinău (1985), Dreptul la critică, Chișinău (1993), Reflecții și atitudini, Chișinău (1993), Dincolo de literă, Timișoara (1998), Literatura română contemportană din Republica Moldova, Chișinău (1998), Rigorile și splendorile prozei rurale, Chișinău (2000), Scriitori de ieri și de azi,  București (2004), Nevoia de vase comunicante sau cartea întrea scriitor și cititor, Chișinău (2006), Salahorind, Chișinău (2008), Cărțile din noi, Chișinău (2011).
Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a elaborat un studiu bibliografic:  Ion Ciocanu. Biobibliografie, Chișinău, Ed. Museum (2005).
       
În ziua de naștere a binecunoscutului istoric și critic literar Ion Ciocanudar și lingvist notoriu ajuns la ceas aniversar, cu felicitările de rigoare, am ales să prezentăm unele studii de sociolingvistică și cultivare a limbii. 
 Deci, cei care doresc să vorbească corect limba română, evitând unele capcanelingvistice, trebuie neapărat să consulte și să învețe din aceste volume.

ION CIOCANU, ACTIV ȘI TALENTAT PROMOTOR AL LIMBII ROMÂNE CORECTE

Expoziție virtuală
Limba, alegerea și cursivitatea expresiunii în expunerea vorbită sau scrisă e un element esențial, ba chiar  un criteriu al culturii. (Mihai Eminescu)
„Relațiile interetnice, problema traducerilor, poezia și proza românească, cultivarea limbii, manualul de școală, cartea și biblioteca, respectarea legilor lingvistice în vigoare, a grafiei latine etc. sunt mereu în atenția omului de știință Ion Ciocanu”
(Vasile Melnic, prof. univ., dr. în filologie)
Notă: Cărțile sunt prezentate în ordine cronologică directă a apariției lor editoriale, pentru a demonstra grija nemărginită a savantului Ion Ciocanu pentru ocrotirea și prosperitatea limbii române în Republica Moldova.
1995
Atăt de drag… : microeseuri de dragoste pentru cuvânt / Ion Ciocanu. – Chișinău : Ed. Făt-Frumos, 1995. – 152 p.  – (col. Povestea vorbei).
 În prefața volumului, cu un sugestiv titlu Limba e un lucru sfânt, autorul vine cu un avertisment / rugăminte către cititori: „Să  nu se răsucească strămoșii noștri, în morminte, de rușine pentru atitudinea noastră lipsită de orice răspundere față de comoara cea mai prețioasă rămasă de la ei, pe care avem obligația sfântă s-o păstrăm  și s-o lăsăm generațiilor succesoare într-o stare cât mai bună”.
 Din cuprins: Limba e un lucru sfânt; Farmecul și rostul accentului; Despre numele noastre; Necesitatea reacției adecvate; Rusismele; Nu te râde, omule! Niciodată să nu confundăm nici odată cu nici o dată etc.


1999
Zborul frânt al limbii române / Ion Ciocanu. – Chișinău : Ed. Garuda-art, 1999. – 296 p. 
Aici, în Republica Moldova, limba română și-a luat zborul  atât de frumos în 1989, de ni se părea un vis când citeam, în Legea „Cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova”, despre „identitatea lingvistică moldo-română realmente existentă”. Pentru început, ne ziceam, etse bine.
Chiar a fost bine, pentru început.
Dar ce a urmat?
În cartea de față găsiți, stimați cititori, un răspuns concret la această întrebare. Limba română, abia luându-și zborul (în spațiul est-prutean), a fost ca și cum pusă la îndoială, mai ales prin fixarea în Constituția Republicii Moldova, în 1994, a glotonimului „limba moldovenească” Apoi – prin alte acte nesăbuite, ca denumirea disciplinei de studiu respective în școlile de toate gradele.
(Fragment din postfața cărții, semnată de autor)
 2002
Ciocanu, Ion. Realitatea în cuvânt și cuvântul în realitate : Articole și eseuri de cultivare a limbii și sociolingvistică / Ion Ciocanu. – Chișinău : Ed. Epigraf, 2002. – 248 p.
În prima parte a cărții, cunoscutul literat și lingvist Ion Ciocanu, atent la modul  de a vorbi și a scrie corect în limba română, atrage atenția cititorului asupra nenumăratelor greșeli de exprimare, explică mecanismul apariției acestora, care în majoritatea cazurilor, se reduce la calchierea cuvintelor și expresiilor rusești, sugerând soluții de evitare.
În partea a doua a cărții autorul abordează, în cunoștință de cauză, unele probleme spinoase ale limbii române în Republica Moldova. (Prefață)

                                                                     2003 
Ciocanu, Ion. Conștientizarea greșelii / Ion Ciocanu. – București : Litera Int. ; Chișinău : Litera, 2003. – 400 p. – (Bibl. școlarului : Serie nouă / coord. : Anatol Vidrașcu ; 479).
Reputatul filolog Silviu Berejan menționează în postfața acestei ediții: „Fără să părăsească problemele de știință a limbii, așa cum se profilează acestea în lumina erorilor de exprimare înregistrate de un auz în acțiune permanentă și de un văz necruțător cu greșelile, Ion Ciocanu realizează niște eseuri incitante, aș putea zice niște micronuvele, personaje și situații concrete antrenante, axate pe greșeli absolut reale, pe care le auzim / vedem cu toții la orice colț de stradă, în transport, în literatura de specialitate, la radio”.
Chiar dacă este inclusă la finele acestui volum, în tableta literară „Vina noastră” savantul Ion Ciocanu expune esența necesității de a conștientiza greșelile noastre, deoarece: „…nu e cazul să punem ori să dăm vina nici pe limba engleză, din care ne vin actualmente mai toate neologismele … nici pe altcineva, decât doar pe noi înșine. Mai exact, pe acei dintre noi, care  nu-și dau osteneala de a se instrui temeinic, cercetând dicționare și alte surse demne de toată încrederea în ceea ce privește scrierea și rostirea corectă a cuvintelor noi, iar de altfel și a unora destul de … vechi”
În cuprinsul cărții este inclus un Tabel cronologic, iar într-un  capitol aparte sunt prezentate Referințe istorico-lingvistice despre activitatea științifiică a lingvistului Ion Ciocanu, semnate de  acad. Nicolae Corlăteanu,  acad. Mihai Cimpoi, acad. Silviu Berejan ș.a.


2005
Ciocanu, Ion. Temelia nemuririi noastre : Eseuri despre starea și problemele de neamânat ale limbii române în Republica Moldova / Ion Ciocanu. – Chișinău : Pontos, 2005. – 232 p.
  În loc de prefață pentru acest volum, savantul Ion Ciocanu a ales un articol al său din revista „Accente”, publicat în ziua de 28 august 2003, cu un titlu ce explică stilul activității sale științifice –   „Lupta, o stare permanentă” – având în vedere lupta pentru renașterea spiritului românesc în Republica Moldova.

 Reproducem câteva titluri din cuprinsul cărții: Adevăratul făuritor al limbii române moderne (Mihai Eminescu); Neologismele în spațiul basarabean; Legi-fărădelegi despre limbă; Necesară ca apa, ca aerul; Limba ca expesie a identității naționale a populației titulare din Republica Moldova; Limba omână – efigie a identității noastre; Dicționarele ca expresie a setei de a cunoaște; Cine și câți suntem; Nemurirea limbii române ș. a
2006
Ciocanu, Ion. Efortul salvator : Articole și eseuri de sociolingvistică și de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chișinău : Ed. Phoenix, 2006. – 380 p.
„Nu e numai vina lui, a cititorului, vina că  lasă fără atenția cuvenită spectacole de zile mari, concerte cu artiști iluștri și – cum altfel? – cărți de reală valoare în domeniile istoriei și limbii. Dar, în pofida tuturor greutăților, avem obligațiunea istorică – da, nu ne-a luat condeiul pe dinainte! – de a ne afirma prin fapte concrete ca salahori benevoli și profund interesați ai demnității noastre de neam.
Un prim pas întru realizarea acestui deziderat istoric ar fi, indubitabil, lectura sau chiar cercetarea minuțioasă a articolelor și studiilor despre obârșia neamului nostru și a esenței limbii ce-o vorbim…” (Ion Ciocanu. Lit și arta, 2005, 7 iulie)

2009
Ciocanu, Ion. Darul lui Dumnezeu : Tablete de cultivare a limbii : Medalionae despre cultivatori ai limbii române și un interviu / Ion Ciocanu. – Chișinău, 2009 (Tip. „Reclama” SA). – 296 p.
„Volumul dat este o retrospectivă ale edițiilor anterioare de sociolingvistică și cultivare a limbii semnate de Ion Ciocanu, savant foarte bine informat în sensul cunoașterii subiectului abordat și onest până la pedantism în privința recunoașterii meritelor colegilor care s-au pronunțat în problemele respective” – menționează Grigore Grigorescu în cuvântul de deschidre.
Noi am mai  menționa prezentarea în ordine alfabetică a cuvintelor și expresiilor analizate de autor, fapt ce va facilita  lectura volumului și regăsirea rapidă a informației necesare cititorului.

2011
Ciocanu, Ion. Noi și cuvintele noastre : Articole și eseuri de sociolingvistică și de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chișinău : Pontos, 2011. –304 p.
Acest volum este o continuare a publicațiilor anterioare ale cunoscutului literat și lingvist Ion Ciocanu. În atenția cititorului sunt puse alte probleme stringente ale climatului lingvistic est-prutean și alte exemple vii ale vorbirii și scrierii noastre, discutate într-un mod publicistic atrăgător și conținând sugestii sub aspectul corectitudinii.
Cuprinsul cărții este structurat în trei părți: Cultivarea limbii în contextul legislației lingvistice din 1989; Noi și cuvintele noastre; Cultivarea limbii între știință și eseistică.

                                                                                   2013

Ciocanu, Ion. Fagurele și noi : Tablete de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chișinău : Pontos, 2013. – 152 p.

         „Cu certitudine, esențial ni se pare gândul însuși al neîntrecutului Poet, Mihai Eminescu, că limba română poate fi considerată fagure de miere. Mai simplu și mai frumos cum i-am zice limbii noastre din moși-strămoși, cultivată cu har și demnitate de Eminescu însuși și de ceilalți oameni eminenți de cultură ai timpurilor de mai târziu?
         O întrebare e firesc să ne preocupe: vorbim noi, cei de azi, o limbă pe potriva așteptărilor antecesorilor noștri, dacă nu una evoluată, mai bogată și mai frumoasă? Ori poate… nu ne pasă de limba pe care am moștenit-o și pe care avem datoria s-o lăsăm, la rândul nostru, curată și demnă, generațiilor viitoare?”       (Ion CIOCANU. Postfață).
         Unele răspunsuri la aceste întrebări autorul le prezintă în tabletele de cultivare a limbii pe care le găsim în cuprinsul cărții date.  Menționăm doar câteva: Datorită sau din cauza? A investi sau a învesti; Încă o dată despre careva; A însera și a insera; Gena, jena și gelozia; Numai ce? Un verb și o expresie care mai necesită lămuriri ș.a.
        
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s